Fokus på miljøet

Affald er blevet til en ressource, hvorfor der stilles krav om, at der skal ske en sortering ved kilden, altså på den enkelte virksomhed. Det kan der være penge i. Noget affald koster at komme af med, andet får man penge for. Vi hjælper med den optimale løsning hos den enkelte virksomhed.

Miljø er i dag ikke så meget ansøgninger og tilladelser som det er dialog mellem virksomheder og myndigheder. Vi forestår dialogen og sikre det bedste udgangspunkt for et godt resultat.

Forurenet jord kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt. Vi kan hjælpe med at udtage prøver, udfærdige rapport, give anvisninger på håndtering samt lave en jordhåndteringsplan.

Jord og grundvand Miljøundersøglser

FULDENDT udfører små og store forureningsundersøgelser, udarbejder jordhåndteringsplaner, laver risikovurderinger og forestår oprensninger. Alt sammen iht gældende lovgivning og i samarbejde med dig og myndighederne.
​Fleksibilitet er vores styrke. Vi kan have en jordhåndteringsplan klar i løbet af 3-5 arbejdsdage

 

  • miljøundersøgelser-sigteanalyser-jordhåndtering

Affald Styrk din bundlinje

Styrk din bundlinje - tænk affald som ressource. Vi yder rådgivning i forbindelse hermed. I Danmark skal vi i fremtiden forbrænde mindre og genbruge mere affald. Regeringens mål er 50% genanvendelse i 2022 på husholdningsaffald (organisk, papir, pap, glas, plast, træ og metal).

Såvel private husholdninger og servicesektoren som industrien har pligt til at medvirke hertil gennem de godkendte affaldsordninger på markedet. Bortskaffelse af affaldet fra husstandene sker via de kommunale genbrugsordninger. Bortskaffelse af affaldet fra virksomhederne sker via en ekstern godkendt transportør og/eller ved at tilmelde virksomheden til genbrugspladsen. At sortere virksomhedens affald er sund fornuft både ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt.

Vores kompetente ingeniører inden for affaldsområdet og kan tilbyde rådgivning i forhold til udarbejdelse af affaldsregulativer, informationsmateriale, planlægning og implementering af indsamlingsordninger samt udformning og projektering af anlæg og pladser for opbevaring og håndtering af affald.

Indsamlingsfaciliteterne er udformet for dels at skabe de bedst mulige arbejdsforhold med et godt arbejdsmiljø samt for at sikre, at pladserne er velindrettede i en god tilgængelighed.

  • Supermiljøstation, Horne

Miljøansøgninger miljøet som samarbejdspartner

Miljølovgivningen fastlægger gennem miljøloven med tilhørende bekendtgørelser rammerne for driften af mange virksomheder. Efter mere end 25 år med miljøloven har arbejdet skiftet karakter, således der ikke længere alene er tale om ansøgninger og godkendelser. Miljøarbejdet foregår i stigende grad gennem dialoger mellem virksomhed og myndighed(er), og omfatter en række blødere forhold som bæredygtighed og renere teknologi.

Vi yder rådgivning og kan i forbindelse med udarbejdelse af miljøansøgninger for virksomheder eller miljøgodkendelser for myndighederne forestå dialoger, der medvirker til opbygning af en konstruktiv proces, således arbejdet ligeledes kan blive et løft for virksomheden.

Vores kompetente ingeniører udfører miljøarbejdet i tæt dialog med virksomhed eller myndighed, uanset om der er tale om udarbejdelse af teknisk materiale for screeninger af virksomheders eventuelle pligt til gennemførelse af en VVM-vurdering, eller om der ønskes miljøanalyse i forhold til virksomhedens aktivitet eller produktion.

Jordforurening forurenede grunde

Kendskabet til en mulig forurening af jord og grundvand indgår som et vigtigt grundlag ved næsten enhver handel med fast ejendom eller i forbindelse med de fleste anlægsopgaver.

Vi udfører undersøgelser for kortlægning af jordforureningen forud for en handel eller inden igangsætning af anlægsarbejde. God planlægning sikrer den mest hensigtsmæssige jordhåndtering i forhold til anlægsarbejdets fremdrift og med en omkostningsminimering.

Vi udarbejder jordhåndteringsplan og udfører forureningsundersøgelse, risikovurdering og kan forestå oprensning af forurenede grunde samt øvrige opgaver i henhold til lovgivningen om forurening af jord og grundvand.

Vi har attraktive aftaler om analysepriser med autoriseret laboratorium.

Vi er fleksible og kan med kort varsel være på stedet og efterfølgende have analyseresultaterne inden for 48 timer.

Modtagelse af lettere forurenet jord
Herudover forestår vi modtagelse af lettere forurenet jord til genanvendelse, på Skydebanevej i Esbjerg.

  • Opgravning af olietank, Esbjerg