30/4/2019

Fra teknisk anlæg til rekreativt område

Fornyeligt er FULDENDT gået i gang med at hjælpe Tønder Forsyning i forbindelse med oprensning og reetablering af regnvandsbassinet Jægerskov i Toftlund. Opgaven indeholder undersøgelse af eksisterende situation og problematikker, beregning og sammenligning af eksisterende bassinvolumen og dimensioneret efter de nyeste krav for både permanent- og stuvningsvolumen. Derudover undersøges der forskellige scenarier for udvidelse af bassinet, hvor skråningsanlæg tilgodeser borgernes sikkerhed og sikrer bedre arbejdsmiljø ved driftsopgaver samt færre oversvømmelser af nærtliggende ejendomme. Efter reetablering vil dette tekniske anlæg bære meget mere værdi og samtidig flere funktioner på en gang, som:

  • Der vil væsentligt forbedres anlæggets primært funktion, hvilket er oprensning af overfladevand.
  • Regnvandsbassinet vil fremstå som et sikkert rekreativområde for borgere.
  • Med reetablering vil der blive forbedret arbejdsmiljø mht. drift og vedligeholdelse.
  • Samtidigt, ved at øge stuvningsvolumen, vil reetableringen have en positiv effekt på klimasikring
         af nærtliggende byområde.

Det regnes med at bassinet står færdigreetableret i sommer 2020.

2 fotos