Klimaforandringer

Klimatilpasning

Klimaforandringer er en markant samfundsudfordring, der kan udfordre vores nærområder og mange af vores kulturelle værdier. Men vi kan være med til at afhjælpe konsekvenserne. Hvis fx regnvandet bliver indtænkt som en ressource, eller naturen har brug for hjælp, så har vi arbejdet med løsningerne.

Vi er sociale

Ejby Dag 20230323
Ejby genbrugsplads på Fyn

Miljøbevidst og bæredygtigt

Genbrugspladser

og omlastestationer

Stigende krav fra regeringen mht. sortering af affald i flere fraktioner har medført, at adskillige kommuner har måttet udvide eksisterende eller bygge nye genbrugspladser, samtidigt med at de har måttet etablere stationer til omlastning af husstandsindsamlet affald.

FULDENDT har gennem tiden haft en finger med i spillet om etableringen på mange af disse.

Indretningen af genbrugspladser kræver en stor viden omkring den daglige logistik for både de ansatte og for brugerne, således at den daglige drift kan udføres arbejdsmiljø- og miljømæssigt mest korrekt samtidig med, at der ikke må gås på kompromis med borgernes sikkerhed, når de besøger pladsen.

FULDENDT har altid, ved valg af materialer i byggeriet, haft fokus på at disse belaster miljøet mindst muligt, ved bl.a. at kræve at hvor det er muligt bruges der materialer, som er miljøcertificeret f.eks. svanemærket eller FSC-mærket. Det nyeste tiltag vi beskæftiger os med, er at sikre at de befæstede arealer og bygninger på genbrugspladserne udføres med størst mulige fokus på bæredygtighed, både totaløkonomisk, socialt og miljømæssigt, hvorfor vi har, på de sidste par pladser vi har projekteret, indarbejdet at der skal bruges genbrugs- og overskudsmaterialer, hvor dette var muligt.

Pladserne indrettes ofte med regnbede eller regnvandsbassiner (LAR), således at den opsamlede regnvandsmængde kan føres ned i grundvandsreservoiret uden at skulle transporteres gennem offentlige ledningsanlæg. Vi har fokus på at beplantningerne i området styrker den stedlige biodiversitet, hellere en blomstereng end en græsplæne.

Anlæg

Fra Hirtshals til Padborg har vi lavet anlægsopgaver af enhver art.

Vi favner alt inden for byggemodninger, trafikplanlægning, vandforsyning, kloakseparering, byforskønnelser og byudvikling, veje, stier og pladser, brokonstruktioner, udbudsrådgivning, bygherrerådgivning, myndighedsforhold, byggeledelse og byggetilsyn.

Byggeri

Vi bygger også fyrtårne!

Hvidbjerg Strandhotel, Tirpitz-museum og Vadehavscentret er bl.a. nogle af de vestjyske fyrtårne, hvor vi har haft en finger med i spillet. Kundegruppen rækker over private, kommunale og statslige bygherrer, ligesom fonde og organisationer ligeledes har benyttet sig af vores kompetencer.

Natur / miljø

Håndtering af bl.a. forurenet jord, undersøgelser for miljøfarlige stoffer, støjmålinger, VVM-screening, miljøkonsekvensvurderinger, forureningsundersøgelser, naturgenopretninger, grundvandssænkningssystemer, vandløbsreguleringer, myndighedsbehandling, procesledelse.

Alt sammen både som særskilte miljø- og naturopgaver – men også opgaver tilknyttet vores øvrige afdelinger i anlæg og byggeri.

Vadehavscenter 02 Fuldendt
Vadehavscenteret

"FULDENDT er et navn, der forpligter. Det har vi det godt med"

Juvre Dige Rømø Klimatilpasning Fuldendt 01
Juvre Diget ved Rømø
Henne Strand 04 Fuldendt
Byfornyelse ved Henne Strand