Cases // Natur / Miljø

Håndtering af bl.a. forurenet jord, undersøgelser for miljøfarlige stoffer, støjmålinger, VVM-screening, miljøkonsekvensvurderinger, forureningsundersøgelser, naturgenopretninger, grundvandssænkningssystemer, vandløbsreguleringer, myndighedsbehandling, procesledelse.

Alt sammen både som særskilte miljø- og naturopgaver – men også opgaver tilknyttet vores øvrige afdelinger i anlæg og byggeri.