5 Linding Mølle1 Fuldent

Totalentreprise

Anlæg af omløbsstryg – Linding Mølle

Realisering af Statens Vandplaner ved Linding Mølle med støtte fra Naturstyrelsen.

Bygherre
Varde Kommune

Projektperiode
2015

Omfang
420 m. vandløb

Anlægssum
0,72 mio. kr.

I forbindelse med realisering af Statens Vandplaner, der er en del af Naturbeskyttelsesloven, ønskede Varde Kommune at få forundersøgt mulighederne for at sikre fiskeadgang opstrøms stemmeværket ved Linding Mølle. Projektet blev udbudt af Varde Kommune med støttetilsagn fra Naturstyrelsen under vandløbsrestaureringen RIB-00208.

Forundersøgelsen viste, at anlæggelse af et omløbsstryg var omkostningseffektivt, og der var lodsejeropbakning til projektet. Derfor blev der i 2015 udgravet et ca. 420 m. langt stryg i det § 3-beskyttede vandløb Stokbæk ved Linding Møllesø, Varde. 

Omløbstryget udligner et styrt på 2,5 meter fra opdæmning af Linding Møllesø. Stryget er anlagt med gydebanker og hvilebassiner med en bundbredde på 1 meter. 

Projektet blev gennemført efter tidsplanen inden for det opstillede budget. 

Der er efterfølgende set gydende laksefisk i stryget.

Vores ydelser:

  • Udarbejdelse af forundersøgelse
  • Detailprojektering
  • Lodsejerafklaring
  • Udbud
Linding Mølle2 Fuldendt