Regnvandshåndtering 03 Fuldendt

Miljø – Rådgivning

Regnvandshåndtering – Houstrup

Udfordringer med håndtering af dræn- og overfladevand.

Bygherre
Guldvangen og Frydenlund grundejerforeninger

Projektperiode
2015

Omfang
420 m. vandløb

Anlægssum
0,72 mio. kr.

En del sommerhusområder på Vestkysten har udfordringer med håndtering af dræn– og overfladevand.

Der er flere årsager til dette, blandt andet ligger sommerhusområderne ofte på vandlidende arealer med ringe mulighed for afledning af grund– og overfladevand.

Ved etablering af sommerhusområderne er der lavet omfattende dræninger i rør og grøfter til sænkning af grundvandet. Det kan være komplekst at få det samlede overblik over afvand-ingssystemerne og afklaring af hvem, der har vedligeholdelsesforpligtelserne og skal afholde udgifterne.
Dræning af disse områder medfører ofte udskillelse af okker. Okker stopper drænrørenes porer, hvilket forringer dræningen endnu mere.  

Da klimaforandringerne medfører flere og kraftigere nedbørshændelser, bliver vedligeholdelse af alle dele af afledningssystemerne, endnu vigtigere.

Guldvangen Grundejerforening

FULDENDT har derfor gennem årene assisteret Guldvangen Grundejerforening med registrering, prioritering og udbud af løbende vedligehold af deres interne grundvandssænkningssystem. Ligeledes har vi forestået registrering, prioritering, afklaring af myndighedskrav og udbud af rydning og oprensning af de åbne grøfter, som står i forbindelse med grundvandssænkningssystemet. 

Vi har rådgivet om mulighederne for forbedret dræning, inklusive tilslutning af nye overflade-dræn, til det eksisterende grundvandssystem.

Frydenlund Grundejerforening

Frydenlund Grundejerforening ligger ved siden af Guldvangen Grundejerforening, og døjer med de samme problemer med svigtende afledning i deres grundvandssænkningssystem. 

I første omgang skulle de have foretaget en vandsløbsregulering, som havde gennemløb gennem deres grundvandssænkningssystem, og derfor optog værdifuld afledningskapacitet. FULDENDT har derfor udarbejdet et vandløbsreguleringsprojekt, hvori indgåelse af aftaler med øvrige lodsejere, myndighedsbehandling efter bl.a. Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven, udbud mv. er indgået.

Efterfølgende er det planen, at der skal foretages gennemgang, og prioritering af vedligeholdelsen af deres grundvandssænkningssystem.   

Vores ydelser:

  • Udarbejdelse af forundersøgelse
  • Detailprojektering
  • Lodsejerafklaring
  • Udbud
Regnvandshåndtering 02 Fuldendt
Regnvandshåndtering 01 Fuldendt