Naturgenopretning

Åen, der slynger sig gennem landskabet, er livsgrundlaget for insekter, fisk, planter, dyr og mennesker.
Dette er udgangspunktet, når vi arbejder med naturgenopretning.

Igennem mange år har vi, i samarbejde med offentlige myndigheder, været sparringspartner i mange vandløbsreguleringer og sørestaureringsprojekter. I takt med at samfundet frem til 1970'erne støttede afvandingsprojekter, blev mange danske vandløb udrettet og reguleret. Engene blev mange steder også inddraget i den intensive dyrkning. De vandløbsnære arealer indeholdt meget organisk stof. Gennem afvanding og dyrkning er dette organiske stof blevet brugt, og jorden har sat sig.
Nogle steder er der tale om sætninger på op til 1 meter.

Brede Å-dalen er et godt eksempel på denne udvikling. Vandløbet blev i den smalle ådal reguleret i 1950'erne, fortrinsvis for at kunne dyrke langs vandløbet. Imidlertid stod den forøgede landbrugsmæssige indtjening ikke mål med omkostningerne ved reguleringen.

FULDENDT medvirkede i 1990'erne ved de første arbejder med den første strækning ved Løgumkloster.

FULDENDT har yderligere bistået ved gennemførelse af restaurering af en lang række jyske vandløb samt medvirket ved etablering af okkerudfældningssøer, fiskepassager, genetablering af nye søer m.v. og anlæg af stibroer over vandløbene samt ved udførelse af analysearbejde til dokumentering af effekterne ved naturgenopretningsprojekterne.