Anlægsarbejde

I projekteringen benytter vi os de nyeste programmer til beregninger og simuleringer samt udarbejdelse af 3D-tegninger.

Vi tilbyder entreprenørerne en maskinstyringsfil i anlægsfasen. Entreprenøren og bygherren sparer herved omkostninger. Og en entydig kvalitetsikring af infrastruktur og anlægsarbejdet sikres.

Vej og trafik kræver stor opmærksomhed. Vore medarbejdere har de fornødne uddannelser til at måtte færdes på og arbejde langs vejene og på banestyrelsens banelegemer. I forbindelse med anlæg eller ombygning af kryds mm udfører vi trafiksikkerhedsrevision.

De større vandmængder som følge af den globale opvarmning, har vi mange års erfaring med, gennem anlæggelse af stormflodssikring, kystsikring, regnvandsafledning mm.

VI BESIDDER EKSPERTISE INDEN FOR FØLGENDE FAGOMRÅDER:

 •  Veje, stier og pladser
 •  Byggemodninger
 •  Kystsikring
 • Vandforsyning
 • Spildevand

Byggemodninger klar til nyt byggeri

Plangrundlaget afstemmes vejteknisk og trafikuleringsmæssigt af vores kompetente vejingeniører.

Ved byggemodninger benytter vi os af terrænmodeller og visualisering, som grundlag for optimering og projektering af anlægget, samt til fastlæggelse af jordmængder mv. Belysningsprojektet varetages af kompetente el-ingeniører. Koordinering med fremmede ledningsejere og andre interessenter er en naturlig del af ydelsen.

Vi tilbyder entreprenøren en maskinstyringfil i anlægsfase til udgravning for vej og kantsten, samt til udgravning af regnvandsbassin. Udledningstilladelsens krav til volumen sikres. 

 • byggemodning, planetbyen, vejle Byggemodning ved Planetbyen, Vejle

Veje, stier og pladser INFRASTRUKTUR OG Byforskønnelse

Plangrundlaget for infrastruktur og anlægsarbejdet afstemmes vejteknisk og trafikmæssigt af vores kompetente vejingeniører, som ligeledes projekterer anlægget, herunder stribe- og skilteplaner. Og som ansøger om de nødvendige vejtekniske tilladelser.

Belysningsprojektet varetages af kompetente el ingeniører. Koordinering med fremmede ledningsejere og andre interessenter er en naturlig del af ydelsen. Anlægsopgaverne omfatter vej- og stiprojekter, byforskønnelsesprojekter for veje, stier og pladser. 

Vores kompetente ingeniører har kurserne: Vejen som arbejdsplads Trin 1 og 2, Pas på banen.

 • Torvegade, Varde

Kystsikring  Klima Forandringer

De senere års hårde vejrlig har medført et øget behov for kystsikring. Når man arbejder med kystsikring, er det af stor betydning, at man følger kystens udvikling igennem en længere periode. Den oparbejdede praktiske viden har afstedkommet adskillige skrifter og notater om forholdene på den sydlige del af den jyske vestkyst. Den globale opvarmning har i de seneste år præget vor hverdag med extreme rekorder rent vejrmæssigt. Indtil næste århundredes begyndelse vil en vandspejlsstigning på ca. 50 cm være et godt bud.

Vi yder således rådgivning med risikovurderinger og analyser i forbindelse med vandspejlsstigninger og andre naturbetingede årsager, både på store og små opgaver. Firmaet er konsulent i kystsikringsspørgsmål for en række offentlige og private digelag, hovedsageligt langs den jyske vestkyst. Vi har ydet rådgivning ved, for mange af de ovennævnte anlæg, at udarbejde forslag til vedtægter samt drifts- og vedligeholdelsesprogrammer

 

Vandforsyning RENT DRIKKEVAND

Vi yder rådgivning i forbindelse med vandforsyningsprojekter for private og offentlige vandforsyninger i byggemodninger, samt afskærende vandforsyningsledninger.

Koordinering med fremmede ledningsejere og andre interessenter er en naturlig del af ydelsen.

Til stadighed søger vi at skabe velfungerende anlæg, der samtidigt lever op til de bedste miljøtekniske løsninger.

Vi er medlem af DANVA – Dansk Vand og Spildevandsforening.

 • Elkærhus, Vejle

Spildevand Afledning af regn- og spildevand

Vi yder rådgivning i forbindelse spildevandsprojekter for private og offentlige spildevandsforsyninger. Koordinering med fremmede ledningsejere og andre interessenter er en naturlig del af ydelsen.

Anlæggene omfatter: separat kloakering af private og offentlige anlæg, Detailkloakeringer i private og offentlige byggemodninger og sommerhusområder, kloakering i det åbne land med tryksatte systemer med minipumpestationer, nedsivningsanlæg, større afskærende ledningsanlæg med pumpestationer, etablering af regnvandsbassiner, renovering af eksisterende regnvandsbassiner med tilhørende drifts- og vedligeholdelsesmanual. Til stadighed søger vi at skabe velfungerende anlæg, der samtidigt lever op til de bedste miljøtekniske løsninger.

Vi er medlem af DANVA – Dansk Vand og Spildevandsforening.

 • spildevand, pumpestation, blåvand Pumpestation, Blåvand

Se vores Referencer for Anlæg

 • Cykelsti

  Reference: Cykelsti

  Projektet omhandler en ca. 1.550 m dobbeltrettet asfalteret cyklesti, langs Kjelstvej ved Billum, ca. 480 m cykelsti langs Kjærgårdvej samt etablering af vigespor på Vesterhavsvej.